Polityka prywatności

 1. Cel

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności podmiotów korzystających w domeny kkgrupa.pl tj.:

 • KK Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Kwiatkowska z siedzibą w Piszu
  (12-200), ul. Wojska Polskiego 84,
 • KK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu (12-200), ul. Wojska Polskiego 84,
 • KK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie (07-100), ul. Kard. Wyszyńskiego 7

łącznie określanych jako KK Grupa.

Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników domeny kkgrupa.pl, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

1.2. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Podmioty korzystające z domeny kkgrupa.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4. Wszystkie podmioty KK Grupa powołały Specjalistę ds. ochrony danych osobowych (Specjalista ds. odo), z którym możliwy jest kontakt w poprzez pocztę elektroniczną rodo@kkgrupa.pl

 1. Administrator Danych Osobowych

2.1. Administratorami danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej kkgrupa.pl są:

 • KK Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Kwiatkowska z siedzibą w Piszu
  (12-200), ul. Wojska Polskiego 84,
 • KK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu (12-200), ul. Wojska Polskiego 84,
 • KK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie (07-100), ul. Kard. Wyszyńskiego 7

2.2. Wszystkie podmioty KK Grupa dokładają szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

3.1. Administratorzy wykorzystują dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

 1. a) w przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej kkgrupa.pl dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem,
 2. b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o usługach KK Grupa, których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej kkgrupa.pl. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej,

3.2. Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Takie dane, w tym dane osobowe, mogą być profilowane przez KK Grupa, poprzez ich zestawianie z danymi o przeglądanych produktach lub usługach KK Grupa dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produktów i usług i przygotowywania dedykowanych informacji.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym KK Grupa lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

4.1. KK Grupa zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. KK Grupa dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:

 • zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 1. Pozyskiwanie danych

5.1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
 • kontakt poza stroną internetową – na stronie internetowej kkgrupa.pl znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie kkgrupa.pl – informacje na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer (adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony). Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. KK Grupa nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów strony internetowej kkggrupa.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników strony kkgrupa.pl. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

 1. Prawa użytkownika

6.1. Podmioty KK Grupa respektują przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach przez podmioty KK Grupa jako administratorów danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Podmioty KK Grupa zastrzegają, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3 Każdy kto udostępnił swoje dane podmiotom KK Grupa uprawniony jest do wnioskowania o dokonanie weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez kontakt pisemny na adresy:

 • KK Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Kwiatkowska z siedzibą w Piszu
  (12-200), ul. Wojska Polskiego 84,
 • KK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu (12-200), ul. Wojska Polskiego 84,
 • KK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie (07-100), ul. Kard. Wyszyńskiego 7

z dopiskiem „dane osobowe” lub mailem na adres rodo@kkgrupa.pl.6.4. Podmioty KK Grupa informują, że nie mają obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.7. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 1. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

Podmioty KK Grupa oświadczają, że nie sprzedają, nie udostępnią i nie przekazują zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów podmiotów KK Grupa.

Dane osobowe przetwarzane przez podmioty KK Grupa mogą być dostępne dla dostawcy usług hostingowych NETMARK Rafał Krzysztoń w zakresie utrzymania stron internetowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez podmioty KK Grupa. W żadnym przypadku podmiot, dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Podmioty KK Grupa.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Podmiotów KK Grupa mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej kkgrupa.pl.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 1. Oświadczenie Podmiotów KK Grupa

11.1. Podmioty KK Grupa oświadczają, że wszystkie osoby, upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.

11.2.. Podmioty KK Grupa oświadczają również, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

11.3. Podmioty KK Grupa zobowiązują się do realizacji wszystkich regulacji nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie realizacji obowiązków podmiotu przetwarzającego dane, w tym w szczególności prowadzenia rejestru naruszeń.

11.4. Niniejsza Polityka nie stanowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11.5. Niniejsza Polityka jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji każdego z podmiotów KK Grupa.